Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUNG

Tổng hợp văn bản quản lý chung

09/07/2009 14:14 CH Xem cỡ chữ

1. Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật   Có hiệu lực từ 1/1/2007

2. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2008 và thay thế Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999
 
3. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật      
  
4. Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
 
5. Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn  
 
6. Quyết định số 22/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia” 
 
7. Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
 
8. Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”
  
9. Quyết định số 30/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
 

Lượt truy cập: 2028

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)