Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUI CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Kế hoạch xây dựng Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia năm 2014

05/08/2014 15:25 CH Xem cỡ chữ

(ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BTTTT  ngày 26 tháng 8  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT
Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng QCVN
Tên QCVN
Phương thức xây
dựng QCVN
Tổ chức biên soạn xây dựng dự thảo QCVN
Thời gian thực hiện
Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)
Bắt đầu
Kết thúc
NSNN
(tr. đồng)
Nguồn khác
1
Bưu chính
Rà soát, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích  
Rà soát, sửa đổi trên cơ sở QCVN 1:2008/BTTTT
Vụ Bưu chính
2014
2014
 
 
2
Viễn thông
Rà soát, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông
Rà soát, sửa đổi trên cơ sở QCVN 9:2010/BTTTT
Cục Viễn thông
2014
2014
 
 
3
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị truy cập vô tuyến tốc độ cao dải tần 60 GHz
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 302 567
Cục Tần số Vô tuyến điện
2014
2014
 
 
4
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị Audio không dây dải tần từ 25 MHz đến 2 GHz
 
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 301 357-1 và ETSI EN 301 357-2
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
5
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật thiết truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế
EN 302 064-1 và EN 302 064-2
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
6
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị VHF cơ động tích hợp phụ kiện cầm tay DSC loại D trong thông tin hàng hải
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế EN 302 885 -1, EN 302 885- 2 và EN 302 885-3
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
7
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị  VHF lắp đặt cố định có chức năng DSC loại D trong thông tin hàng hải
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế
ETSI EN 301-025-1
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
8
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị thu trực canh gọi chọn số trên tầu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 301 033
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
9
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB)
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế EN 301 489-33
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
10
Viễn thông
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết truyền hình ảnh số không dây
 
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế
ETSI EN 489-28 và ETSI EN 301 489-1
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
11
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trương (EMC) cho thiết bị và dịch vụ vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế EN301 489-1 và EN 301 489-3
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 
12
Viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị modem ADSL
 
Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế G.992.3 và G.992.5
Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện
2014
2015
 
 

Lượt truy cập: 2336

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)