Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

CÁC LIÊN KẾT

Các tổ chức đầu mối liên quan đến TBT

05/06/2013 09:15 SA Xem cỡ chữ

Tên cơ quan
                                          

Địa chỉ

Các đầu mối TBT của các nước thành viên WTO

Chính phủ

http://www.chinhphu.vn/

Văn phòng TBT Việt Nam

http://www.tbtvn.org/

Bộ Khoa học và Công nghệ

http://www.most.gov.vn/

Bộ Thương mại

http://www.mot.gov.vn/

Bộ Công nghiệp

http://www.moi.gov.vn/

Bộ Nông nghiệp

http://www.mard.gov.vn/

Bộ Y tế

http://www.moh.gov.vn/

Bộ Xây dựng

http://www.moc.gov.vn/

Bộ Thuỷ sản

http://www.mofi.gov.vn/

Bộ Giao thông vận tải

http://www.mt.gov.vn/

Bộ Tài nguyên môi trường

http://www.monre.gov.vn/

Bộ Văn hoá Thông tin

http://www.cinet.gov.vn/

Bộ Lao động thương binh xã hội

http://www.molisa.gov.vn/

Bộ Tài chính

http://www.mof.gov.vn/

Tổng cục TC-ĐL-CL, Bộ Khoa học và Công nghệ

http://www.tcvn.gov.vn/

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng – Tổng cục TC-ĐL-CL, Bộ Khoa học và Công nghệ

http://www.vsc.org.vn/

Lượt truy cập: 2953

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)