Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 03/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng của Bộ Thông tin và Truyền thông về danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

 Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vòng 2). Cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vòng 2): được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn.

Đề nghị các thí sinh tự rà soát, kiểm tra các thông tin cá nhân trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nếu phát hiện sai lệch thông tin đề nghị có Đơn đề nghị gửi Hội đồng tuyển dụng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 9/11/2023 để xem xét, điều chỉnh (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi:

2.1. Thời gian thi:

a) Ngày thứ 2 (13/11/2023) thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (thí sinh không được sử dụng tài liệu), cụ thể như sau:

- 13:30: thí sinh có mặt tại Phòng thi số 1 nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông,18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

- 13:30 – 14:00: thí sinh làm thủ tục tại Phòng thi

- 14:00 – 17:00: thí sinh làm bài thi

b) Ngày thứ 3 (14/11/2023) thi phỏng vấn, cụ thể như sau:

- 7:00: thí sinh có mặt tại nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông,18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội (thông tin chi tiết về phòng thi sẽ được niêm yết tại tòa nhà B vào ngày 10/11/2023).

- 7:00 – 7:30: thí sinh làm thủ tục tại Phòng thi.

- 7:30 – 13:00: thí sinh tham dự phỏng vấn.

c) Yêu cầu đối với thí sinh:

- Thí sinh có mặt ở phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Nghiên cứu nội quy thi tuyển công chức (tại Phụ lục 1 kèm theo) được niêm yết tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn kể từ ngày Thông báotriệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đề nghị các thí sinh tham dự thi Vòng 2 có mặt đúng thời gian tại địa điểm nêu trên và mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

3. Tài liệu ôn tập tham khảo thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (áp dụng đối với vòng 2) tại Phụ lục 2 đính kèm theo, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn.

4. Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: mic.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông báo triệu tập cũng được gửi qua đường bưu điện cho các thí sinh. Trường hợp thí sinh trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng không nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng thì vẫn có mặt đầy đủ, đúng thời gian tại địa điểm nêu trên để tham dự khai mạc, làm thủ tục thi và dự kỳ thi tuyển vòng 2.

Mọi chi tiết liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024. 39436930./.

TCCB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)