14/17 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo trong Chương trình Mục tiêu quốc gia

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo của các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến hết tháng 6/2023 và ước đến 31/12/2023, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 17 tỉnh trong khu vực bình quân đạt 3,81%, đạt so với mức trên 3% mục tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021.


3.png 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)