Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm


 

ThutruongLam02.jpg

Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 1972

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

ThutruongLam.png

- Giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Báo chí; truyền thông; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở.

- Thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ TT&TT. 

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản TT&TT; Tạp chí TT&TT. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )