Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

(Mic.gov.vn) - 

 Căn cứ Quyết định 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số


 1. Tên: Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

2.Văn bản liên quan

Quyết định 186/QĐ/BTTTT ngày 11/2/2022.

“Danh mục công bố lần thứ nhất các nền tảng số quốc gia ưu tiên tập trung phát triển tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Danh mục các nền tảng số quốc gia

Mỗi nền tảng số quốc gia có Cơ quan chủ quản, Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp nòng cốt cùng phối hợp thúc đẩy phát triển.”
 
Công văn 538/BTTTT-QLDN  ngày 21  tháng 2 năm 2022 V/v triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
 
Quyết định số  359/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 2 năm 2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
3. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
 
STT
Doanh nghiệp đăng ký tham gia
1
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT)
2
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
3
Tổng công ty MobiFone
4
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPost
5
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC
6
Tập đoàn công nghệ CMC
7
Tập đoàn BKAV
8
Công ty cổ phần MISA
 
 

Bộ TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)