Tổng kết 10 năm triển khai Luật CNTT nhằm hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy CNTT Việt Nam phát triển

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định, sau 10 năm triển khai, Luật CNTT đã góp phần quan trọng thúc đẩy lĩnh vực CNTT Việt Nam. CNTT đã trở thành hạ tầng của hạ tầng, trở thành phương thức phát triển mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Luật “đã bộc lộ nhiều tồn tại”, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.


 
Ngày 21/4/2016, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT đã họp phiên đầu tiên tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương… và các Cục, Vụ liên quan trực thuộc Bộ TT&TT.
 
Luật CNTT số 67/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Đây là văn bản pháp luật cao nhất trong lĩnh vực CNTT định hướng và tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực CNTT phát triển, hội nhập quốc tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian qua.
 
Thứ trưởng khẳng định, tại thời điểm được ban hành cách đây 10 năm, Luật CNTT là bộ luật rất tổng thể, bao trùm tất cả các lĩnh vực trong ngành CNTT. Sau 10 năm nhìn lại, nhiều nội hàm của Luật vẫn thể hiện sự tiên tiến và những định hướng quan trọng cho ngành CNTT Việt Nam.
 
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc tổng kết đánh giá Luật CNTT không chỉ nhằm xác định những tồn tại, khó khăn trong quá trình thi hành, triển khai và nguyên nhân của những khó khăn, mà quan trọng hơn là nhằm tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực CNTT phù hợp với tình hình mới, tạo tiền đề cho lĩnh vực CNTT phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
 
Trên tinh thần ấy, ngày 5/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 515/QĐ-BTTTT thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổng kết thi hành Luật CNTT năm 2006 nhằm tham mưu, giúp Bộ TT&TT tổ chức tổng kết thi hành Luật CNTT năm 2006.  Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Cục các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ TT&TT. Vụ CNTT được giao là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo.
 
Theo ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT, việc tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật CNTT sẽ tạo cơ sở cho việc thực hiện Nghị định số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị, trong đó Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CNTT, từ đó đề xuất với Quốc hội, Chính phủ các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, bất cập, đồng thời, cập nhật, bổ sung đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về yêu cầu quản lý lĩnh vực CNTT trong thời gian qua, cũng như tiếp tục hoàn thiện các mô hình quản lý, phát triển và ứng dụng CNTT theo xu hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế.
 
Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội CNTT, doanh nghiệp lớn có liên quan, ông Đào Đình Khả cho biết thêm. Theo đó, cần đánh giá toàn diện các nội dung, quy định của Luật CNTT về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, trong thương mại…; nghiên cứu – phát triển CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT; phát triển công nghiệp CNTT, dịch vụ CNTT; đầu tư cho CNTT; hợp tác quốc tế về CNTT; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT; giải quyết tranh chấp; phát hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực CNTT… Bên cạnh đó, cần đánh giá việc hoàn thiện các chính sách pháp luật về CNTT, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình hành động trong lĩnh vực CNTT; Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa quy định của Luật CNTT với các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015… và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
 
Dự kiến, trước 30/4/2016, Vụ CNTT sẽ trình phê duyệt và phát hành Kế hoạch, đề cương mẫu báo cáo và hướng dẫn đánh giá Luật CNTT. Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, DN về các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi Luật trước 15/7/2016.
 
Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, xin ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ trước ngày 15/8/2016.
 
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT sẽ được hoàn thiện và trình dự thảo báo cáo Quốc hội, Chính phủ trước ngày 30/9/2016.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)