Gia hạn quy định về quản lý phí sử dụng kho số viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.


Thông tư số 202 quy định: Phí sử dụng kho số viễn thông thu được, cơ quan thu phí được để lại 90% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Thông tư 188/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Cục Viễn thông. Số phí thu được còn lại (10%) được nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 
 
Theo Thông tư số 202, quy định nói trên được thực hiện đến hết ngày 31/12/2015. Nay, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60 để gia hạn việc thực hiện quy định này đến hết ngày 31/12/2016.

Từ năm 2017, việc quản lý, sử dụng phí sử dụng kho số viễn thông thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phí và lệ phí.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đánh giá khả năng thu, nhu cầu chi từ nguồn thu phí sử dụng kho số viễn thông để xác định tỷ lệ để lại chi cho giai đoạn tiếp theo, gửi về Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Thông tư 60 có hiệu lực từ ngày 19/5/2016 và áp dụng cho năm tài chính 2016.
 

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)