Dự án phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn IFC


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VTC

3. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông - Internet

4. Thời gian thực hiện: 2008-2013

5. Kinh phí dự án: 296.685 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)