Trả lời kiến nghị của Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh về sửa đổi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính


Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 02/2011/NĐ-CP, nội dung này Thanh tra Bộ đã có ý kiến trả lời kiến nghị tại công văn số 379/Ttra ngày 04/5/2012 gửi Văn phòng Bộ tổng hợp trả lời Sở TTTT thành phố Hồ chí Minh, nội dung:

“Thanh tra Bộ thống nhất với kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Bộ báo cáo, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết, đánh giá một năm thực hiện Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định cho phù hợp với hoạt động thực tiễn và quy định của pháp luật liên quan”.

Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản thay thế Nghị định số 02/2011/NĐ-CP. Thanh tra Bộ sẽ tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban soạn thảo để xây dựng Nghị định cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)