Quy định của pháp luật về việc xuất bản trên mạng internet

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/08/2011, Cục Xuất bản – Bộ TT&TT đã có công văn số 2627/CXB-QLXB gửi đến các Nhà xuất bản về quy định pháp luật của việc xuất bản trên mạng mạng internet.

Ngày 29/08/2011, Cục Xuất bản – Bộ TT&TT đã có công văn số 2627/CXB-QLXB gửi đến các Nhà xuất bản về quy định pháp luật của việc xuất bản trên mạng internet.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ, bổ sung Điều 11b như sau:

“Điều 11b. Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng thông tin máy tính (mạng internet)
1. Xuất bản trên mạng internet là việc nhà xuất bản công bố lần đầu tiên toàn bộ tác phẩm, tài liệu trực tiếp trên mạng internet.

Việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

2. Việc xuất bản trên mạng internet phải do nhà xuất bản thực hiện theo quy định sau:

a) Trước khi xuất bản trên mạng internet, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản, trong đó ghi rõ thời gian và địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm và phải được Cục Xuất bản xác nhận bằng văn bản trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản;

b) Ít nhất mười ngày trước khi trực tiếp xuất bản trên mạng internet, nhà xuất bản phải nộp lưu chiểu 01 bản xuất bản phẩm được ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu (CD-ROM, DVD, VCD, USB, riêng thư điện tử có dung lượng không  quá 3 MB) cho cơ quan nhận lưu chiểu quy định tại Điều 12 Nghị định này;

c) Địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (tên miền ".vn");

d) Trường hợp tái bản, tái bản có sửa chữa, bổ sung xuất bản phẩm thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Việc phát hành tác phẩm, tài liệu đã được xuất bản và đang lưu hành hợp pháp tại Việt Nam trên mạng internet phải do nhà xuất bản, cơ sở phát hành xuất bản phẩm thực hiện theo quy định sau:

a) Phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

b) Trước khi phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet, nhà xuất bản, cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải báo cáo bằng văn bản với Cục Xuất bản về tên xuất bản phẩm, tác giả, địa chỉ website và ngày đăng tải.

Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm phát hành trên mạng internet vi phạm các quy định của Luật Xuất bản thì Cục Xuất bản có văn bản yêu cầu nhà xuất bản, cơ sở phát hành đình chỉ phát hành xuất bản phẩm đó.

4. Trường hợp phát hành trên mạng internet xuất bản phẩm của nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản đã giải thể, sáp nhập hoặc chia tách phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả, cơ quan, tổ chức được chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự của nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản đã bị giải thể, sáp nhập, chia tách (nếu có).”

Như vậy, theo quy định này, việc xuất bản trên mạng internet của các Nhà xuất bản phải do Nhà xuất bản thực hiện và tuân thủ theo các quy định của Luật Xuất bản. Tuy nhiên, hiện nay có một số Nhà xuất bản thực hiện việc xuất bản trên mạng internet không tuân thủ đúng quy định về đăng ký kế hoạch xuất bản và nộp lưu chiểu. Vì vậy, để việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet đúng pháp luật, đồng thời cung cấp cho người sử dụng những xuất bản phẩm đảm bảo chất lượng, Cục Xuất bản yêu cầu các Nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Xuất bản.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)