Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 265/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 265/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Theo Điều lệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Post and Telecommunications Group, tên viết tắt là VNPT, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, biểu tượng, tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ mở tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài; hoạt động theo quy định của pháp luật đối với công ty nhà nước và theo Điều lệ này. VNPT chịu sự quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ quyền, nghĩa vụ của VNPT; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VNPT; tổ chức quản lý, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc VNPT; quan hệ của VNPT đối với các đơn vị trực thuộc, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết; cơ chế hoạt động tài chính của VNPT... và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)