Một số kết quả đạt được trong quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - Với sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin,… hiện nay, công tác đảm bảo an toàn thông tin ngày càng quan trọng và cấp thiết trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đây cũng luôn được xác định là công tác có tính nhạy cảm, phức tạp cao và đòi hỏi quyết liệt hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng này, trong thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng triển khai nhiều nội dung, hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thực hành ứng dụng về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các cơ quan nhà nước và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và tạo hành lang pháp lý trong công tác, Sở đã quan tâm xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chính sách như: Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 17/12/2007 về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 9/5/2012 về việc tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1134/UBND-VX ngày 18/4/2012 về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin liên lạc trên các phương tiện hành nghề khai thác hải sản; Quy chế tạm thời về sử dụng thư điện tử và cấp phát địa chỉ thư điện tử cho hầu hết CBCCVC của tỉnh (theo tên miền: xxx@quangngai.gov.vn) và đồng thời đã ban hành nhiều công văn nhằm tăng cường nhận thức và sử dụng thư điện tử trong phục vụ công tác chuyên môn và điều hành..

Sở đã duy trì công tác tổ chức tuyên truyền thông qua các Hội thảo về ứng dụng CNTT, trên phương tiện báo điện tử, phát thanh truyền hình để phổ biến kiến thức và nhận thức về an toàn thông tin số. Gần đây nhất là Hội thảo về an ninh mạng, các giải pháp bảo mật và giới thiệu kế hoạch thúc đẩy ứng dụng chữ ký số được tổ chức trong tháng 8 vừa qua tại Thành phố Quảng Ngãi đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh,… đã góp phần nâng cao nhận thức và khẳng định tầm quan trọng của công tác này trong thời gian tới.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng thường xuyên và kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định, thông báo, các biện pháp và giải pháp kỹ thuật khắc phục các lỗi, lỗ hổng bảo mật theo hướng dẫn Bộ Thông tin và Truyền thông về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống CNTT của các cơ quan, đơn vi.

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyên đề về quản trị mạng, đảm bảo an toàn thông tin, với 06 lớp đã được tổ chức và đào tạo cho hơn 150 lượt cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước và doanh  nghiệp tham gia. Theo kế hoạch công tác năm 2012, trong thời gian tới Sở cũng sẽ tiếp tục tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên sâu về đảm bảo an toàn thông tin cho Trang/Cổng thông tin điện tử cho các cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá để lập Dự án và xây dựng Quy định về sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng nhằm triển khai dùng chung và thống nhất trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đang làm chủ đầu tư thực hiện trang thiết bị phần cứng và các giải pháp phần mềm bảo mật có liên quan để phòng và chống các nguy cơ tấn công trên mạng Internet, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các Cổng thành phần. Sở đã xây dựng và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. Quy chế này sẽ quy định cụ thể các nội dung, các biện pháp kỹ thuật, quy trình thực hiện cần thiết nhằm bảo vệ toàn diện, ngăn chặn các mối đe dọa, giảm thiểu các rủi ro do môi trường bị gián đoạn, lỗi của con người hoặc máy, các cuộc tấn công có mục đích làm mất an toàn thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng cho các tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước.

Có thể nhận thấy, ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực để đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là những kết quả bước đầu và tạo tiền đề để ngành tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tiến đến tập trung đầu tư một cách đồng bộ, hiệu quả hơn mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong công tác đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Huy Hoàng – Phòng CNTT

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)