Tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ngày 20/11/2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 42/2012/QĐ-UBND về việc tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, nội dung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển công nghệ thông tin đòi hỏi các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phải thực hiện bao gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT, đầu tư xây dựng, khai thác, duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của cơ quan theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện cung cấp trên môi trường mạng những thông tin thuộc trách nhiệm của cơ quan theo quy định; phát triển và xây dựng nguồn nhân lực CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT ngày càng hoàn thiện về chuyên môn và nghiệp vụ và bố trí việc làm phù hợp; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, khuyến khích đầu tư ứng dụng CNTT từ các nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước cho hoạt động của cơ quan; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước để thay đổi văn bản giấy…

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh bao gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo ứng dụng CNTT, chịu trách nhiệm trước cấp trên về tình hình triển khai chỉ thị tại đơn vị.trong việc sử dụng văn bản điện tử.

Sở TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì, triển khai và hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan; tham mưu, hướng dẫn đánh giá tổng kết trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT hằng năm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh và đây cũng sẽ là một trong những tiêu chí để UBND tỉnh xem xét, đánh giá bổ sung trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan.

Lâm Cao

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)