Sở TT&TT Vĩnh Long thành lập bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Mic.gov.vn) - Thời gian qua, các ngành và UBND các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tình hình đơn thư tồn đọng và tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương và tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế như: lãnh đạo một số ngành và UBND huyện, thành phố chưa quan tâm đúng mức đến việc giải quyết khiếu kiện của công dân theo thẩm quyền được pháp luật quy định, chưa chủ động giải quyết dứt điểm khiếu kiện của công dân thuộc thẩm quyền, chưa đặt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm ...

Ngày 19/7/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND Về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI. Chỉ thị yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành và địa phương, nhất là thời gian Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay tại cơ quan, đơn vị mình và địa phương, kiên quyết không để công dân tập trung đông người về Trung ương và tỉnh khiếu kiện. Từ chỉ thị trên ngày 30/7/2010 Sở thành lập bộ phận gồm đại diện BGĐ, lãnh đạo Thanh tra, Văn phòng và các phòng chuyên môn gồm 7 đ/c do ông Trần Văn Thành; Giám đốc Sở làm trưởng bộ phận. Bộ phận sẽ làm việc từ ngày 01/8/2010 đến khi tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp.  

Thanh tra Sở TT&TT Vĩnh Long

Hoàng Thành

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)