Yên Bái: Chỉ thị về việc đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 02/4/2010, UBND tỉnh Yên Bái ra chỉ thị về việc đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng triệt để hệ thống thư điện tử để tiết kiệm giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động quản lý điều hành; sử dụng triệt để hệ thống email để trao đổi các loại văn bản, tài liệu với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công và thường xuyên hồi đáp thông tin qua đường thư điện tử.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ để triển khai hệ thống thư điện tử. Về việc sử dụng hòm thư, tất cả các cơ quan, đơn vị phải mở hộp thư điện tử thường xuyên trong ngày làm việc, ít nhất là 02 lần vào đầu giờ làm việc buổi sáng và buổi chiều. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải phân công người đọc email và chịu trách nhiệm đối với việc thiếu thông tin do không sử dụng email…

Để tăng cường việc ứng dụng CNTT phục vụ sự phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh, ngày 29/3/2006, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái và Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động về đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2010-2013. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cơ bản về khai thác, sử dụng CNTT cho cán bộ, hội viên nông dân, đặc biệt là xây dựng các mô hình ứng dụng CNTT tại 9 huyện, thị…
 

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)