Đắk Nông: Tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông và triển khai nhiệm vụ năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 04/2/210, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đak Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Đến dự có Đ/c Trần Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo phòng VHTT các huyện, thị xã, đại diện các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, các cơ quan báo chí.

Năm 2009, toàn ngành đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các lĩnh vực chuyên ngành như: quản lý nhà nước về báo chí-xuất bản, bưu chính viễn thông, ứng dụng quản lý công nghệ thông tin.

Về Báo chí-xuất bản: Triển khai thực hiện việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin với nhiều hình thức như xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng tin, bài và nội dung thông tin phong phú; phối hợp tổ chức giao ban báo chí hàng quý; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất bản; thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch báo chí, đồng thời đã tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch hệ mạng lưới báo in trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Ban hành Quyết định số 1355/QĐ–UBND ngày 7/9/2009 của UBND tỉnh, về Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Quyết định số 15/QĐ - UBND ngày 2/9/2009 của UBND tỉnh, về ban hành Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành làm cơ sở cho việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Duy trì công tác giao ban hàng quý giữa các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và cơ quan báo chí để đánh giá và định hướng tuyên truyền kịp thời; xét duyệt và đề nghị cấp Thẻ nhà báo; cấp phép họp báo của các cơ quan, đơn vị.

Phát hành bản tin Điểm báo tổng hợp tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng nổi bật của Trung ương và Địa phương mỗi tháng 2 số; phát hành tập san Thông tin và Truyền thông Đăk Nông, số thứ 1 chào mừng xuân 2010.

Nhìn chung, các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước. Báo chí đã thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở trong tỉnh cũng như trong nước, đáp ứng quyền được thông tin của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng là diễn đàn của nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.

Về bưu chính viễn thông: Sở đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009 về việc ban hành Quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại tỉnh Đăk Nông; Quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông tỉnh Đăk Nông đến năm 2020; Bên cạnh đó, đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh với Công an tỉnh; xây dựng dự thảo quy định quản lý tần số vô tuyến điện và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác di dời các công trình viễn thông nằm trong hành lang giải phóng mặt bằng, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ điều hành, lãnh đạo của các cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ diễn tập phòng thủ,…

Tổ chức giao ban chuyên đề đánh giá kết quả triển khai Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2006-2008 và triển khai kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trong năm 2009, 2010 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Về công nghệ thông tin: Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 889/QĐ-CTUBND, ngày 10/6/2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Đăk Nông.

Triển khai xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh bao gồm: Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu và xây dựng hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Nông; Dự án xây dựng cổng thông tin điện tử cho 5 Sở thuộc tỉnh  Đăk Nông.

Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đăk Nông năm 2010; Tổ chức “Hội thảo ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông”; Tiến hành khảo sát hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2009.

Năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn tổ chức được 37 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho trên 400 học viên cho các sở, ban ngành, UBND các huyện thị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung bao gồm: phần mềm tự do mã nguồn mở, Quản trị mạng, Quản trị cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin dành cho cán bộ chuyên trách CNTT, Kỹ năng làm việc trên môi trường mạng. Nhìn chung công tác đào tạo được triển khai tốt, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực công tác chuyên môn của từng đơn vị.

Công tác Thanh tra - Kiểm tra: Sở đã phối hợp với Phòng PA 25 - Công an tỉnh Đăk Nông và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra các đại lý Internet; phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực VII kiểm tra các đơn vị sử dụng tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện; hướng dẫn các doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, Interrnet,.. niêm yết giá cước các loại hình dịch vụ tại các điểm phục vụ, quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ, điều kiện sử dụng dịch vụ đảm bảo đúng pháp luật.

Trong năm 2009, số cuộc thanh tra, kiểm tra 05 cuộc; số cuộc kiểm tra giám sát 01 cuộc; số tổ chức, cá nhân được thanh, kiểm tra và giám sát là 65 đơn vị. Chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; viễn thông; interrnet; tần số vô tuyến điện; báo chí; xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 6.200.000đồng (sáu triệu hai trăm nghìn đồng). Nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Năm 2010, Sở đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp, các chương trình, dự án trọng điểm về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí - xuất bản; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý và phát triển các lĩnh vực thông tin và truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn, an ninh mạng bưu chính, viễn thông.

Kiểm tra, chỉ đạo, quản lý tình hình hoạt động xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông; quản lý các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chương trình bưu chính, viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

Trình UBND tỉnh phê duyệt khu vực xây dựng trạm BTS tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Đăk Nông năm 2010; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Đăk Nông năm 2010.

Xin chủ trương và triển khai xây dựng Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Xây dựng và triển khai hệ thống thư điện tử của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư tín qua mạng tin học, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Nông để cung cấp các thông tin hoạt động, các biểu mẫu hành chính, ... từng bước cung cấp dịch vụ công cho tổ chức và công dân qua môi trường mạng.

Xây dựng đề án thành lập Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Nông.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ ban hành Nghị Quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Triển khai đào tạo quản trị mạng và an toàn, bảo mật an ninh mạng cho cán bộ công chức các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội nhà báo tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, đặc biệt là trong việc định hướng thông tin và phát hiện xử lý vi phạm; duy trì giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, hàng quý.

Tiếp tục xây dựng và phát hành tập san chuyên ngành và Bản tin Điểm báo thông tin và truyền thông năm 2010.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan Sở; Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ nhằm  xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.
 

Nguyễn Phượng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)