Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/9/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.


Ảnh minh họa

Triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao nhằm cung cấp cho các thuê bao thông tin di động mặt đất khả năng lựa chọn theo nhu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong khi vẫn giữ nguyên số thuê bao; nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.

Việc cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ được triển khai đối với tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất trên phạm vi cả nước.

Theo quyết định này, hệ thống chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao được xây dựng theo các nguyên tắc sau: mô hình hệ thống: trung tâm chuyển mạng quốc gia kết nối với mạng viễn thông của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và doanh nghiệp viễn thông cung cấp cổng báo hiệu tập trung (sau đây gọi là doanh nghiệp viễn thông); kỹ thuật định tuyến: ACQ (All Call Query); quản lý cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng và quản lý quy trình chuyển mạng theo phương án tập trung.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và ghi rõ: việc thiết lập Trung tâm chuyển mạng quốc gia tại Cục Viễn thông; đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới và xây dựng các hệ thống thiết bị tại doanh nghiệp viễn thông kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2015. Việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao có thời gian thử nghiệm kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30/6/2016. Và thời gian chính thức để cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ bắt đầu từ 1/1/2017.

Cùng với đó, Cục Viễn thông có trách nhiệm đầu tư, thiết lập và đưa vào khai thác Trung tâm chuyển mạng quốc gia, bao gồm hệ thống xử lý chuyển mạng trung tâm và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng; xây dựng và trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác; chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch và triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao…
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)