Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/08/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 2589/BTTTT- ƯDCNTT về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. Mục đích để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (gọi tắt là chi phí phần mềm nội bộ), phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo đó, xác định chi phí phần mềm nội bộ là việc xác định khối lượng công việc cụ thể, phương thức tính toán, kiểm tra trên cơ sở nỗ lực giờ công để thực hiện các trường hợp sử dụng (use case) quy định trong Biểu đồ trường hợp sử dụng theo các chỉ dẫn có liên quan trên nguyên tắc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam. Chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ được xác định là cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Chi phí phần mềm nội bộ được xác định trên cơ sở tổng hợp các chi phí, bao gồm giá trị phần mềm, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước. Ngoài ra, chi phí phần mềm nội bộ còn có thể được xác định bằng các phương pháp khác như: phương pháp so sánh; phương pháp chuyên gia; phương pháp kết hợp sử dụng số liệu theo công bố của các cơ quan khác có chức năng …

Những hướng dẫn cụ thể về yêu cầu đối với việc xác định chi phí phần mềm, hồ sơ phục vụ xác định chi phí phần mềm, trình tự xác định chi phí phần mềm và xác định chi phí phần mềm được nêu rõ trong hướng dẫn kèm theo.

Công văn này thay thế Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 về hướng dẫn xác định giá trị phần mềm và Công văn số 2496/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/08/2010 về việc sửa đổi giá trị trọng số BMT tại Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)