Không ngừng củng cố niềm tin yêu và thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân

Bài học sống còn Đảng ta rút ra trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng là coi trọng mối quan hệ giữa Đảng với dân. Đảng xem mối quan hệ giữa Đảng với dân là cốt lõi. Vấn đề này được Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề cập sâu sắc và toàn diện. Từ khi ra đời, Đảng ta đã sống trong lòng dân, được dân tin yêu, ủng hộ, đồng lòng đi theo Đảng, nhờ dân đùm bọc che chở, là lực lượng đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống nên cách mạng mới giành được thắng lợi.

Bên thềm đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới đại hội XIII của đảng - Đôi điều suy ngẫm về chặng đường phía trước

 Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 với tầm nhìn tới năm 2045, đánh dấu 100 năm kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Dự thảo các văn kiện Đại hội đã được đưa xuống các đảng bộ cơ sở để bàn thảo trong các đại hội bắt đầu từ tháng 3-2020. Do tầm quan trọng của sự kiện, thiết nghĩ mỗi người Việt Nam đều trăn trở về tương lai của đất nước, vận mệnh của dân tộc trên những chặng đường phía trước.

“Suy nghĩ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân“

 Công tác cán bộ đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của Đảng, của đất nước, cần làm kỹ lưỡng, khách quan.

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các tờ trình, đề án, báo cáo, quy định trình Bộ Chính trị

Ngày 29-4-2020, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo tờ trình, đề án, báo cáo, quy định trình Bộ Chính trị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cần lựa chọn cán bộ xứng tầm

Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng vừa có bài viết "Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng". Sau khi đăng trên các báo, bài viết được đông đảo các đảng viên và tầng lớp nhân dân quan tâm và bày tỏ mong muốn Đại hội lần này của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ xứng tầm. Báo Hànộimới xin giới thiệu một số ý kiến tâm huyết.

Kinh nghiệm từ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở tại Phú Thọ

 Do chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở các cơ sở đại hội điểm đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên về trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị.

Điểm mới trong Quy định số 214-QĐ/TW

Để thực hiện Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” có hiệu quả, đi vào cuộc sống, cần chú ý quan tâm một số nội dung căn cốt và mới của Quy định này.

Nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên; là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc

Sáng 23/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trung ương khóa XIII: Quy tụ những người có Đức, có Tài, trong đó Đức là gốc

 Sau khi đưa ra nhiều tiêu chuẩn cho Ủy viên TW khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc.