Ban Lịch sử - Truyền thống


Trưởng ban:
Ông Lê Xuân Lan
Điện thoại: 04.38626969
 
Phó trưởng ban:
 
- Ông Hoàng Minh Phương
Điện thoại: 04.39434905
 
- Ông Cao Đăng Phương
Điện thoại: 0511.3810899
 
- Ông Phạm Quốc Chính
Điện thoại: 04.36366969

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )