Vụ Viễn thông


Vụ Viễn thông là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về viễn thông, Internet và truyền dẫn phát sóng theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội.
Điện thoại: 04.39436608; Fax: 04.39436607
 
Vụ trưởng:
Ông Phạm Hồng Hải
ĐT: 04. 39434329
 
Phó Vụ trưởng:
 
Ông Nguyễn Xuân Trụ
ĐT: 04. 38226624
 
Bà Lê Thị Ngọc Mơ
ĐT: 04. 39431732
 
Ông Nguyễn Phong Nhã
ĐT: 04. 39454693
 
Văn thư:
ĐT: 04. 39436608

Vụ Viễn thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT ngày 8/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)