Thông tư Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài


Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 6/6/2011 Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)