Luật xuất bản


Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2009

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)