Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành sách đến năm 2010

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ QĐ số 40/2002/QĐ-BVHTT ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin


 
 
 
 
 

- Ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát triển theo hướng độc lập, tự chủ, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Xuất bản phẩm đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm ngày càng cao của nhân dân, Tuyên truyền, phổ biến những xuất bản phẩm tiêu biểu của Việt Nam với các nước trên thế giới. Tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại để giới thiệu với nhân dân trong nước.

- Duy trì nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm 15-20% về số đầu sách, 10-15% về trang in. Đến năm 2005 đạt 4 bản sách/người/năm, 485 tỷ trang in tiêu chuẩn, kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm tăng gấp 1,5 lần so với năm 2000. Đến năm 2010 đạt 6 bản sách/người/năm, 785 tỷ trang in tiêu chuẩn, kim ngạch xuất khẩu xuất bản tăng gấp 2 lần so với năm 2005.

- Phấn đấu đến năm 2010 đưa ngành xuất bản - in- phát hành Việt Nam vươn lên hàng trung bình khá của Châu Á.

2. Định hướng phát triển

a) Về xuất bản:

- Hoàn thành việc xuất bản các bộ sách kinh điển về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin; sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; toàn tập văn kiện Đảng và hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước; các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, các tuyển tập, toàn tập về sự phát triển văn học nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật tương xứng với sự phát triển của đất nước.

- Bảo đảm thoả mãn nhu cầu sách giáo khoa ở bậc phổ thông, giáo trình cho các trường cao đẳng, đại học và sau đại học. Chú trọng các sách khoa học kỹ thuật phục vụ cho nghiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đào tạo nghề; sách dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng nhằm giáo dục lòng yêu ngước, tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc, lòng nhân ái, ý chí tự lực tự cường... hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

b) Về In:

- Chuyển dịch cơ cấu in theo hướng tăng sản lượng ấn phẩm có chất lượng cao, trong đó sách khoảng 10-15%; báo, tạp chí 20-25%; bao bì, nhãn hàng 25%; quảng cáo 10-15% và nhu cầu về giấy tờ quản lý khác.

- Tập trung nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực in các sản phẩm bao bì trên vật liệu khác nhau như: màng, mỏng phức hợp, cát tông và kim loại nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bao bì cho các loại sản phẩm được sản xuất trong nước.

- Tiếp tục hoàn thiện về hiện đại hoá in offset với công nghệ, thiết bị tiên tiến, đồng thời chú trọng đầu tư công nghệ in ống đồng và in Flexo cho các loại bao bì màng mỏng phức hợp. Thí điểm các công nghệ chế bản không phim và in kỹ thuật số ở một số cơ sở in có nhu cầu in nhanh, chú trọng nghiên cứu sản xuất một số thiết bị chế bản, thiết bị phụ trợ khác và vật tư ngành in.

c) Về Phát hành sách:

- Phấn đấu đưa sách đến mọi miền đất nước, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, góp phần khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá của nhân dân ở các vùng, miền. Mở rộng thị trường ra ngoài nước, nhất là các thị trường truyền thống.

- Xây dựng thị trường sách lành mạnh, phong phú, đa dạng về thể loại, có nội dung tư tưởng tốt phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân và giới thiệu nền văn hoá Việt Nam với các nước.

3. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch

a) Về tổ chức:

* Xuất bản:

- Các nhà xuất bản được tổ chức theo mô hình: nhà xuất bản tổng hợp, nhà xuất bản chuyên ngành và một số tập đoàn xuất bản (gồm 3 khâu: xuất bản- in - phát hành sách).

- Thành lập thêm nhà xuất bản chuyên ngành khoa học, kỹ thuật mũi nhọn ở Trung ương, Nghiên cứu thành lập các tập đoàn xuất bản ở thành phố Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hạn chế thành lập thêm các nhà xuất bản có cùng chức năng thuộc các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các địa phương, nghiên cứu sáp nhập hoặc giải thể các nhà xuất bản có cùng chức năng.

- Doanh nghiệp xuất bản được coi là doanh nghiệp đặc thù, không cổ phần hoá theo Quyết định 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

* In:

- Từng bước xây dựng ba trung tâm in ở thành phố Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà nẵng. Hình thành các trọng điểm in ở Hải Phòng, Nghệ An, Cần thơ, Đắc lắc.

- Đối với các tỉnh, thành phố có nhiều khó khăn, nhu cầu in không lớn chỉ thành lập một cơ sở in phục vụ in báo, các ấn phẩm khác của Đảng và Của địa phương.

- Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động các cơ sở in gồm: doanh nghiệp in, đơn vị sự nghiệp có thu, hộ kinh doanh cá thể và cơ sở in có vốn đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu mô hình công ty Mẹ, công ty con đối với các cơ sở in ở một số ngành, địa phương có nhiều cơ sở in và có điều kiện thực hiện.

- Các doanh nghiệp in không đủ điều kiện là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, trừ các cơ sở sau:

+ In phục vụ an ninh - Quốc phòng

+ In tiền, giấy tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ quốc gia.

+ In báo Đảng, báo Quân đội nhân dân và những cơ sở in nhà nước duy nhất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Phát hành sách:

- Đối với các cơ sở phát hành sách ở các tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn khuyến khích hoạt động theo hình thức doanh nghiệp công ích, đơn vị sự nghiệp có thu.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia vào kinh doanh phát hành sách.

b) Về đầu tư:

* Xuất bản:

- Thực hiện đặt hàng và tài trợ cho các tác phẩm, công trình trọng điểm cần được phổ biến rộng rãi được Nhà nước phê duyệt.

- Từng bước hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho một số nhà xuất bản và thí điểm đầu tư cho cơ sở sản xuất sách điện tử.

* In:

- Hiện đại hoá ba trung tâm in và các trọng điểm in bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Hỗ trợ ngân sách đầu tư cho các cơ sở in ở các tỉnh chưa có cơ sở in và các tỉnh có khó khăn.

- Khuyến khích đầu tư của nước ngoài và các thành phần kinh tế khác vào in bao bì, nhãn hàng hoá.

* Phát hành sách:

- Nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách hoặc cho vay ưu đãi để xây dựng một số siêu thị sách ở các thành phố lớn.

- Tiếp tục thực hiện trợ giá cước vận chuyển sách, báo, tạp chí đến khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng núi khó khăn. Trợ cấp cho các cuộc triển lãm, hội chợ sách quốc tế theo kế hoạch phê duyệt.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây dựng các cửa hàng, trung tâm sách tự chọn trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

c) Về đào tạo nguồn nhân lực:

- Duy trì việc đào tạo bậc đại học về xuất bản tại Phân viện Báo chí tuyên truyền thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sau năm 2005 tiến tới đào tạo sau đại học. Tiếp tục và nâng cao đào tạo Kỹ sư và cao đẳng Công nghệ in tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đào tạo bậc đại học về kinh doanh xuất bản phẩm tại Trường đại học Văn hoá.

- Mở rộng các hình thức đào tạo khác cho công nhân kỹ thuật in.

- Khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế với nước tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo cán bộ xuất bản, in và phát hành sách.

d) Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực xuất bản- In - Phát hành sách:

- Chuẩn bị mọi điều kiện để sửa đổi Luật Xuất bản, xây dựng các giải pháp đồng bộ về mô hình tổ chức, cơ chế chính sách cho ngành xuất bản, In, Phát hành sách.

- Kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản- In - Phát hành sách từ Trung ương đến địa phương, trước hết là đội ngũ cán bộ.

4. Tổ chức thực hiện quy hoạch

4.1. Bộ Văn hoá - Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành sách.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ, khai thác nguồn vốn đầu tư để thực hiện các dự án.

- Căn cứ vào mục tình hình thực hiện quy hoạch từ nay đến năm 2005 để điều chỉnh kịp thời các mục tiêu, chỉ tiêu và các dự án của quy hoạch cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Cục Xuất bản chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch hướng dẫn, triển khai, nội dung cơ bản của Quy hoạch phát triển ngành xuất bản- In - Phát hành sách đến 2010 tới các đơn vị trong toàn ngành Xuất Bản- In - Phát hành trong kế hoạch 6 tháng đầu năm 2003.

4.2. Các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị xuất bản, in, phát hành sách trực thuộc thực hiện đúng các nội dung cơ bản đã được phê duyệt tại quy hoạch này.

4.3. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành sách căn cứ vào Quyết định phê duyệt quy hoạch và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch đào tạo và sắp xếp tổ chức bộ máy để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra.


Căn cứ QĐ số 40/2002/QĐ-BVHTT ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)