Quyết định của Thủ tướng Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện


  Quyết định số    16/2012/QĐ-TTg ngày 8/3/2012 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)