Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông


Số
Ngày tháng
Nội dung
826-CTr/ĐU 14/01/2014 Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2014 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông
817-HD/ĐU 26/12/2013 Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
28/8/2013
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCHTW Đảng Khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
30/5/2013
Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
22/3/2013
Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.
21/3/2013
Kế hoạch triển khai, thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị.
21/3/2013
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI).
20/2/2013
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013.
25/1/2013
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông
25/1/2013
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”
16/4/2012
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
30/12/2011
Hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 303-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
8/11/2011
Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
29/3/2011
Chỉ thị của Ban thường vụ đảng ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)