Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Số
Ngày tháng
Nội dung
86 - KL/TW 24/01/2014 Chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
33-CT/TW 03/01/2014 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
31-CT/TW 25/12/2013 Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015
25-NQ/TW 3/6/2013 Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
8/3/2013
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
11/3/2013
Quy định về việc kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng. (Bản giấy, file mềm lấy trên website tạp chí xây dựng đảng)
18/1/2013
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
21/12/2012
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1/11/2012
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
25/8/2012
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
28/8/2012
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.
21/3/2012
Quyết định ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
5/1/2012
Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng
10/1/2012
Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên (bản giấy)
13-NQ/TW 16/1/2012 Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
16/1/2012
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay (bản giấy)
11/1/2012
Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. (bản giấy)
9/12/2011
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Thi hành điều lệ đảng (Bản giấy)
 
Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ đảng Khóa XI (bản giấy)
 
Về những điều đảng viên không được làm (bản giấy)
03-CT/TW 14/5/2011 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
24/3/2011
Quyết định bổ sung điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
20/12/2010
Hướng dẫn về mức tiền thưởng các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
    Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)