Quy định mới về đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(Mic.gov.vn) - Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 5/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Theo Quy định, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 98-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;

Ngoài ra, đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định.

Về tổ chức, bộ máy, số lượng và cơ cấu ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, thường trực và ủy ban kiểm tra đảng ủy thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; được bố trí phó bí thư chuyên trách, phân công phó bí thư phụ trách công tác dân vận và có 1 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra chuyên trách. Ngoài ra, đảng ủy cấp trên cơ sở được lập các cơ quan tham mưu, giúp việc theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; được lập văn phòng đảng – đoàn thể.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban ban hành./.

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)