Ban Tuyên giáo Trung ương: Đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

(Mic.gov.vn) - Ngày 2/1/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 tại ba điểm cầu: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.


Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và toàn thể cán bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Mặc dù năm 2013 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế- xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cán bộ, nhân viên của Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoàn thành được một khối lượng công việc lớn với những kết quả nổi bật: bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên giáo một cách bài bản, chất lượng, hiệu quả cao, với nhiều hình thức mới, phù hợp, góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng, của đất nước trên các lĩnh vực, từ lý luận chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ đến các vấn đề xã hội như: y tế, thể dục, thể thao, từ tuyên truyền trong nước đến tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo...

Đặc biệt, trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã cố gắng theo dõi những diễn biến nhanh chóng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội để tập trung tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền theo đúng trọng tâm; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành triển khai xây dựng và hoàn thành có chất lượng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có những đề án lớn, quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ngoài ra, năm 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, các đối tượng xã hội, kịp thời đề xuất và thực hiện các giải pháp, giải quyết có hiệu quả trước những vấn đề nhạy cảm, những tình huống phức tạp mà dư luận quan tâm để tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tiếp tục phối hợp thường xuyên và có hiệu quả hơn với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và các cấp ủy địa phương trong việc lãnh đạo thực hiện công tác tuyên giáo, nhất là trong việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thẩm định và góp ý vào nhiều đề án, văn bản của các ban, bộ, ngành trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các đề án, văn bản có tác động tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của đất nước.

Trong năm qua, công tác xây dựng nội bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã có nhiều đổi mới. Ban đã hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, giúp cho việc triển khai và thực hiện các công việc thường xuyên cũng như đột xuất của Ban thuận tiện, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả hơn. Công tác cán bộ được đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, khoa học hơn trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo trong việc tổ chức các hội nghị, khảo sát. Đặc biệt, năm qua, Ban đã tổ chức thành công giao ban trực tuyến hàng tháng ở 3 đầu cầu, góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí trong điều kiện đất nước còn khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2014 là năm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016. Hội nghị Trung ương 8 vừa qua đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI sau nửa nhiệm kỳ. Nhiệm vụ đặt ra cho hai năm tới là rất nặng nề trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến rất mau lẹ.

Trong năm 2014, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên của Ban Tuyên giáo Trung ương phải chủ động, sáng tạo, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó cần tập trung làm tốt 07 nhiệm vụ chủ yếu:

Một là: Tập trung tham mưu, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng, các lực lượng làm công tác tuyên giáo để định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu, rộng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi); tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tham gia tích cực vào các tiểu ban Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hai là: Tích cực tham mưu, đề xuất chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cổ động, tạo sự đồng thuận và sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2014, tạo đà thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc, của Đảng trong năm 2014 theo chỉ thị của Bộ Chính trị đã ban hành.

Ba là: Chủ động dự báo, nắm bắt, tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tuyên truyền và trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đời sống của nhân dân như đất đai, y tế, giáo dục, môi trường... quyết liệt chỉ đạo cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và báo chí. Nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban định kỳ công tác tư tưởng tại các khu vực, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Bốn là: Tích cực xây dựng và hoàn thiện các đề án còn tồn đọng của năm 2013 và các đề án mới trong năm 2014 do Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các văn bản theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các bộ, ngành.

Năm là: Quan tâm và thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu giáo dục lý luận chính trị, lý luận văn học - nghệ thuật, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng tới việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trên lĩnh vực tuyên giáo để góp phần tích cực vào việc Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới.

Sáu là: Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ;"; nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội.

Bẩy là: Hoàn thiện và ban hành Quy chế làm việc của các vụ, đơn vị; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban; rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Ban và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng năm 2014 - 2015; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục chăm lo tới việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và chế độ, chính sách cho cán bộ của Ban; phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần đoàn kết nội bộ.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Phạm Mạnh Hùng, chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Ngọc Hoàng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho hai đồng chí: Trịnh Văn Từ và Trần Quốc Kỳ. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao cờ thi đua cho 5 đơn vị: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ Lý luận chính trị, Vụ Các vấn đề xã hội; bằng khen cho 18 tập thể xuất sắc, 4 đơn vị tiên tiến, 21 chiến sĩ thi đua cấp Ban, 37 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 185 lao động tiên tiến.

Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)