Hòa Bình: Khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(Mic.gov.vn) - Năm 2013, Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hòa Bình đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã phối hợp chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với các tập thể và cá nhân. Các tập thể và cá nhân trong tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm và đạt được những kết quả quan trọng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả trong công việc; xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc sát thực tế hơn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời ngăn ngừa, cảnh báo các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, đưa việc tự phê bình và phê bình trong Đảng trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Hòa Bình kiểm tra 126 đảng viên và 35 tổ chức Đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 12 tổ chức Đảng vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 46 đảng viên vi phạm, chiếm 36,5% số đảng viên được kiểm tra; trong đó phải thi hành kỷ luật 36 đảng viên, chiếm 78,3% số đảng viên có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 100 đảng viên, 2 tổ chức Đảng.

Trong năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư và kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng./.

Nguồn: Báo điện tử Đảng CSVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)