TP.Hồ Chí Minh: Giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/3, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.


PGS.TS Phạm Ngọc Anh trình bày chuyên đề tại Hội nghị (Ảnh: TL)

Hội nghị đã nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng báo cáo khái quát các nội dung về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó nhấn mạnh, một trong những nội dung đặc sắc nhất trong phong cách Hồ Chí Minh là phong cách quần chúng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương thì trong mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình; phải luôn gần dân, sâu sát với dân, nắm bắt được nguyện vọng của quần chúng nhân dân; phải rèn luyện, điều chỉnh cách nói, cách viết, cách làm việc, cách lãnh đạo cho phù hợp, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân; trong quá trình xây dựng và thực hiện mọi kế hoạch công tác, phải điều tra, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ, phải động viên và phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh của quần chúng; phải luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Theo PGS.TS Phạm Ngọc Anh, học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Đây là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự của người cán bộ cách mạng.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư nhấn mạnh các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và đề nghị tùy tình hình, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập, nghiên cứu từng nội dung chuyên đề cho phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Đồng chí Thân Thị Thư lưu ý, cần đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo http://dangcongsan.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)