Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ

(Mic.gov.vn) - Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị được tổ chức ngày 20/2, tỉnh Thanh Hóa thống nhất triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị. Trong đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ sẽ trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Từ chuyên đề năm 2013 của Trung ương, Ban Thường vụ các cấp ủy và đồng chí bí thư trong tỉnh liên hệ với tình hình thực tế, những vấn đề còn tồn tại, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức để xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ hằng tháng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tỉnh cũng chỉ đạo việc thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, cán bộ đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương.

Đặc biệt, tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, ban lãnh đạo và đồng chí bí thư, người đứng đầu chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Đồng thời xem đây là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của tập thể và cá nhân.
 
Tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện Chỉ thị có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Ngay trong quý I này, tỉnh Thanh Hoá cũng sẽ ban hành các tiêu chí kiểm mẫu để làm cơ sở cho việc thực hiện các phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở, hướng tới xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn.

2 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Thanh Hóa đã xác định 18 nội dung cần tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hướng trọng tâm vào việc xây dựng con người kiểu mẫu, ngành, cơ quan, đơn vị, làng, xã, huyện, thị, thành phố kiểu mẫu. Tỉnh đã tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng chuyên đề, biên soạn, phát hành, cấp phát 14.000 cuốn tài liệu đến các chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo, gắn triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị với tổ chức kỷ niệm 65 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hoá (20/2/1947-20/2/2012), phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu"...Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tổ chức Hội thảo khoa học "65 năm Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy"; tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với Thanh Hóa-Thanh Hoá làm theo lời Bác Hồ dạy"... Đặc biệt tỉnh đã bước đầu chỉ đạo có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hoá đã tuyên dương 241 tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, tỉnh cũng phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013./.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)