Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch điện tử

(Mic.gov.vn) - 

 Trong kỷ nguyên số, việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của giao dịch điện tử không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một thách thức lớn đối với các chủ quản hệ thống thông tin.


Luật Giao dịch điện tử đặt ra những yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo sự an toàn, bảo mật, và tính pháp lý của các giao dịch điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo dựng một môi trường giao dịch điện tử minh bạch và đáng tin cậy.

Điều 47 của Luật quy định chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử có các trách nhiệm sau:

20231220-pg1-chủ-quản-hệ-thống-thông-tin.jpg

Ảnh minh hoạ

-Tuân thủ quy định của Luật này và pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan;

-Cung cấp thông tin bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác đo lường, thống kê, giám sát, thanh tra, kiểm tra, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về giao dịch điện tử; chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử;

-Giám sát an toàn hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử của mình theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Luật Giao dịch điện tử cũng quy định trách nhiệm rõ ràng của Chủ quản nền tảng số trung gian quy mô lớn phục vụ giao dịch điện tử và Chủ quản nền tảng số trung gian quy mô rất lớn phục vụ giao dịch điện tử.

Theo đó, Chủ quản nền tảng số trung gian quy mô lớn phục vụ giao dịch điện tử có trách nhiệm sau:

-Tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Công bố công khai, phổ biến cơ chế phản ánh vướng mắc và xử lý vướng mắc phát sinh trong giao dịch điện tử;

- Công bố công khai, phổ biến cơ chế phản ánh và xử lý nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên nền tảng số trung gian từ nguồn phản ánh được đánh giá là tin cậy;

-Định kỳ hằng năm, báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về vụ việc đã xảy ra hoặc vụ việc có dấu hiệu, nguy cơ lợi dụng hệ thống thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đối với Chủ quản nền tảng số trung gian quy mô rất lớn phục vụ giao dịch điện tử, Luật quy định có những trách nhiệm sau:

-Tuân thủ các quy định như đối với Chủ quản nền tảng số trung gian quy mô lớn phục vụ giao dịch điện tử.

Ngoài ra, còn phải:

-Công bố công khai nguyên tắc chung, thông số hoặc tiêu chí được sử dụng để đưa ra khuyến nghị hiển thị nội dung, hiển thị quảng cáo cho người sử dụng và cho phép người sử dụng lựa chọn phương án không sử dụng khuyến nghị hiển thị nội dung, hiển thị quảng cáo dựa trên phân tích dữ liệu về người sử dụng;

-Cho phép người sử dụng tháo gỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt sẵn mà không ảnh hưởng đến các tính năng kỹ thuật cơ bản để hệ thống vận hành bình thường;

-Công bố công khai và phổ biến bộ quy tắc ứng xử áp dụng đối với các bên liên quan tham gia sử dụng hệ thống.

Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của chủ quản nền tảng số trung gian có quy mô lớn và rất lớn phục vụ giao dịch điện tử tùy theo quy mô, số lượng người sử dụng tại Việt Nam hoặc số lượng truy cập từ người sử dụng tại Việt Nam.

 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)