Bước tiến mới trong quản lý dữ liệu

(Mic.gov.vn) - 

 Quản lý dữ liệu hiệu quả góp phần tăng cường hiệu quả quản lý quản lý nhà nước, tạo đà cho chuyển đổi số toàn diện của cơ quan quản lý nhà nước.


Đó chính là điểm mới trong Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, đánh dấu sự chuyển mình từ hệ thống giấy tờ truyền thống sang một hệ thống số hóa toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý quản lý nhà nước, tạo đà cho chuyển đổi số toàn diện của cơ quan quản lý nhà nước.

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Điều 39 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định có 3 loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, bao gồm: Giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước, Giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau và Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

20231220-pg1-datamanagemnt.jpg

Ảnh minh hoạ

Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung

Việc quản lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung trong cơ quan nhà nước không chỉ giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả dịch vụ công, tối ưu hóa nguồn lực và góp phần bảo mật thông tin người dùng. Với vai trò quan trọng như vậy, Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 đã quy định, dữ liệu trong cơ quan nhà nước được tổ chức thống nhất, được phân cấp quản lý theo trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử. Đồng thời, dữ liệu phải được chia sẻ phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Luật cũng xác định cơ sở dữ liệu dùng chung trong cơ quan nhà nước bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương.

Cơ sở dữ liệu quốc gia chứa dữ liệu chủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương. Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy được cơ quan có thẩm quyền cung cấp.  

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đóng vai trò quan trọng, do đó Luật quy định rõ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ với Bộ, ngành, địa phương nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, Chính phủ quy định việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia; quy định việc chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu của cơ quan khác của Nhà nước.

Đối với việc quản lý cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương, dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy do Bộ, ngành, địa phương cung cấp.

Bộ, tỉnh quy định danh mục cơ sở dữ liệu; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của Bộ, tỉnh mình. Nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan khác của Nhà nước.

 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)