Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 đối với các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo. 


Quyết định số 01/QĐ-TTĐN ngày 5/1/2024 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023.

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 đối với các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 thông báo kết quả tuyển dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Điều 3. Giao Văn phòng thực hiện các quy trình, thủ tục để trình Cục trưởng quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng tuyển dụng viên chức, Chánh Văn phòng, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TTĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)