Thông báo về việc hủy lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 2104/TB-CTS ngày 02 tháng 11 năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 2323 ngày 8/12/2023 về việc hủy lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 2104/TB-CTS ngày 02 tháng 11 năm 2023


Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số đối với băng tần 2500-2600 MHz, Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số đối với băng tần 2500-2600 MHz số 2104/TB-CTS ngày 02 tháng 11năm 2023.

 Ngày 06 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2398/QĐ-BTTTT về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT để tổ chức đấu giá đồng thời băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.

Ngày 06 tháng 12 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 273/TB-BTTTT về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT. Thông báo số 273/TB-BTTTT ngày 06 tháng 12 năm 2023 đã được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 12 năm 2023 và Thông báo số 273/TB-BTTTT ngày 06 ngày 12 tháng 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo hủy bỏ việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số đối với băng tần 2500-2600 MHz đã thông báo tại Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 2104/TB-CTS ngày 02 tháng 11 năm 2023.

Cục Tần số vô tuyến điện trân trọng cảm ơn các tổ chức đã quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá theo Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 2104/TB-CTS ngày 02 ngày 11 tháng 2023. Hồ sơ đã nộp sẽ được hoàn trả (nếu các tổ chức yêu cầu) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Cục Tần số Vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)