Kết quả thực hiện nội dung thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG 1719 tại Bạc Liêu

(Mic.gov.vn) - 

Sở TT&TT Bạc Liêu cho biết, năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó Sở không triển khai theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.


ảnh-bài-bạc-liêu.png

Bước sang năm 2022, Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Chương trình thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số nội dung trùng với Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó, Bạc Liêu đã tổ chức in ấn cẩm nang nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và tài liệu hỏi, đáp về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, với hơn 2.500 cuốn, phát đến cán bộ và người dân, các đồn biên phòng của tỉnh, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Đồng thời, Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, với nội dung phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, quan điểm, đường lối đối ngoại của nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước; hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới và một số nhiệm vụ chủ yếu hiện nay, các sự kiện đối ngoại nổi bật và kết quả hội nhập quốc tế của Việt Nam… cho hơn 150 cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo chí của tỉnh tham dự.

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch Triển khai Dự án 6: Truyền thông và Giảm nghèo về Thông tin - Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Nội dung triển khai tập trung vào các nhiệm vụ như: Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, trong đó có thông tin đối ngoại; Sản xuất mới nội dung thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mới ban hành, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm áp dụng trong sản xuất, những mô hình sinh kế bền vững phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và phòng, chống biến đổi khí hậu, các văn bản về chuyển đổi số quốc gia và về ứng dụng công nghệ thông tin… truyền thông chính sách kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng theo Sở TT&TT tỉnh Bạc Liêu, tỉnh không thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, vì không có xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III); xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

Dự kiến, trong giai đoạn 2024- 2025, Bạc Liệu sẽ sản xuất các sản phẩm thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện in ấn 20.000 tờ rơi/ năm. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại 01 lớp/năm. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền thông tin đối ngoại quảng bá hình ảnh Bạc Liêu trong và ngoài nước 02 kỳ/ năm. Tổng kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng./.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)