Bình Phước tích cực triển khai nội dung về thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG 1719

(Mic.gov.vn) - 

Triển khai thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại Bình Phước, Sở TT&TT Bình Phướcđã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/01/2023 về thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2023 đến năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.


ảnh-bài-7-bình-phước.png

Sau khi Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực, Sở TT&TT Bình Phước đã ban hành Công văn số số 780/STTTT-BCVTCNTT ngày 19/6/2023 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tới UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền,vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Sở TT&TT Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STTTT ngày 31/3/2023 về thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đã phối hợp với UBND các huyện: Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin truyền thông, già làng và người có uy tín trên địa bàn các huyện (vào các ngày 04-05-06/7/2023).  Đồng thời, tỉnh cũng đã thực hiện 07 video, 10 Infographics, 55 tin, bài viết tuyên truyền trong sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Thực hiện Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, Tổng kinh phí  đã đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 về “Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin” với 19 điểm có thôn xã đặc biệt khó khăn là 3.220 triệu đồng. Trong đó, cấp huyện là 957 triệu đồng; cấp tỉnh là 2.263 triệu đồng.

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình. Theo Kế hoạch số 37/KH-STTTT ngày 31/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, Sở thực hiện kiểm tra, giám sát trong tháng 11/2023 tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh gồm: Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh./.

 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)