Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz

(Mic.gov.vn) - 

 Cục Tần số Vô tuyến điện thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz 


Thông báo số 2104/TB-CTS ngày 02/11/2023 của Cục Tần số Vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

2. Tên, địa chỉ của người được giao nhiệm vụ lựa chọn tổ chức đấu giá:

Cục Tần số vô tuyến điện

Địa chỉ: số 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

3. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản: Khối băng tần 2500-2600 MHz

Số lượng: 01 khối

Giá khởi điểm: 3.983.818.500.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Ba nghìn chín trăm tám mươi ba tỷ, tám trăm mười tám triệu, năm trăm nghìn đồng)

Mô tả tài sản: Băng tần 2500-2600 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời hạn sử dụng băng tần: 15 năm. Mục đích sử dụng băng tần, điều kiện sử dụng băng tần và các nội dung khác có liên quan được quy định chi tiết tại Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz.

4. Tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Quyết định số 2020/QĐ-BTTTT ngày 21/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc mức thu cơ sở đối với băng tần 2500-2600 MHz.

Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

TT
NỘI DUNG
MỨC TỐI ĐA
23,0
1
Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá
11,0
1.1
Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)
6,0
1.2
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện
5,0
2
Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá
8,0
2.1
Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá
4,0
2.2
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá
4,0
3
Có trang thông tin điện tử đang hoạt động
2,0
4
Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
1,0
5
Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá
1,0
22,0
1
Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan
4,0
2
Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao
4,0
3
Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá
4,0
4
Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá
4,0
5
Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá
3,0
6
Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá
3,0
45,0
1
Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5
6,0
1.1
Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)
2,0
1.2
Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng
3,0
1.3
Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng
4,0
1.4
Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng
5,0
1.5
Từ 30 hợp đồng trở lên
6,0
2
Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5
18,0
2.1
Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)
10,0
2.2
Từ 20%) đến dưới 40%
12,0
2.3
Từ 40% đến dưới 70%
14,0
2.4
Từ 70% đến dưới 100%
16,0
2.5
Từ 100% trở lên
18,0
3
Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3
5,0
3.1
Dưới 03 năm
3,0
3.2
Từ 03 năm đến dưới 05 năm
4,0
3.3
Từ 05 năm trở lên
5,0
4
Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3
3,0
4.1
01 đấu giá viên
1,0
4.2
Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên
2,0
4.3
Từ 05 đấu giá viên trở lên
3,0
5
Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3
4,0
5.1
Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên
2,0
5.2
Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên
3,0
5.3
Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên
4,0
6
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4
5,0
6.1
Dưới 50 triệu đồng
2,0
6.2
Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng
3,0
6.3
Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng
4,0
6.4
Từ 200 triệu đồng trở lên
5,0
7
Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2
3,0
7.1
Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)
2,0
7.2
Từ 03 nhân viên trở lên
3,0
8
Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn
1,0
5,0
1
Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính
3,0
2
Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)
4,0
3
Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)
5,0
V
Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:
5,0
1
Trong 05 năm trước liền kề có tối thiểu 01 hợp đồng đấu giá tài sản là tài nguyên có giá khởi điểm đối với 1 đơn vị tài sản từ 800 tỷ đồng trở lên
2,0
2
Tổ chức đấu giá có trên 05 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên.
(Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên được tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản).
2,0
3
Trình bày hiểu biết của đơn vị về băng tần 2500-2600 MHz và việc đấu giá băng tần cho thông tin di động tại Việt Nam.
1,0
 
Tổng số điểm
100
VI
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố
 
1
Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố
Đủ điều kiện
2
Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố
Không đủ điều kiện
 

Ghi chú:

Việc đánh giá, chấm điểm và các nội dung liên quan về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Văn bản số 1949/BTP-BTTP ngày 14/06/2022 của Bộ Tư pháp v/v triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 08h00 ngày 03/11/2023 đến 17h00 ngày 07/11/2023 (cả thứ 7, chủ nhật).

Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước giờ của ngày kết thúc nộp hồ sơ).

Điện thoại: 024.3556 4919 – Máy lẻ 317 

Cục Tần số Vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)