Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023 tại Phú Yên còn chậm

(Mic.gov.vn) - 

Sở TT&TT Phú Yên, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023 còn chậm so với yêu cầu đề ra.


phú-yên.png

Đánh giá thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở TT&TT Phú Yên cho biết, theo Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023; kế hoạch 107/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở TT&TT Phú Yên đã thực hiện phân bổ, giao kinh phí thực hiện theo Quyết định số 56/QĐ-STTTT ngày 13/4/2023 và Thông báo số 41/TB-STTTT ngày 27/4/2023 về việc dự toán NSNN năm 2023 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nội dung trên, Sở TT&TT Phú Yên dự thảo Kế hoạch thực hiện và trọng tâm triển khai hoàn thành 03 tiểu dự án thuộc Dự án 10 trong năm 2023 với nguồn kinh phí được giao.

Tuy nhiên, theo Sở TT&TT Phú Yên, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2023 còn chậm so với yêu cầu đề ra. “Đây cũng là nguyên nhân khách quan và cần có sự hướng dẫn thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Tiểu dự án 2”, theo Sở TT&TT Phú Yên.

Sở TT&TT tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án 10 và đảm bảo hoàn thành trong quý III/2023, với các Tiểu dự án:

Tiểu dự án 1: Xuất bản xuất bản phẩm tuyên truyền về “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia”.

Tiểu dự án 2: Khảo sát tình hình thực tế và đánh giá hiện trạng về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại một số xã trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp.

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

Trong giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, Sở TT&TT Phú Yên tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo theo quy định về chức năng, nhiệm vụ nhằm phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Tiểu dự án 10.1 của Chương trình).

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình thuộc Tiểu dự án 10.3 của Chương trình.

Đối với Tiểu dự án 2 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở TT&TT Phú Yên dự kiến thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, địa phương xây dựng lộ trình và tiến độ thực hiện đến năm 2025 về hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự thuộc Tiểu dự án 10.2 của Chương trình./.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)