Trà Vinh đề xuất hơn 800 triệu đồng để sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Năm 2024, tỉnh Trà Vinh đề xuất hơn 800 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn trung ương để sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


ảnh-bài-14.png 

Theo Sở TT&TT Trà Vinh, mục tiêu tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; bảo đảm các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, đặc biệt là khu vực biên giới, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh Trà Vinh sẽ sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại thuộc Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG trong Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Hình thức sản phẩm là tài liệu (sổ tay nghiệp vụ).

Đối tượng thụ hưởng tại 22 xã là đối tượng của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 theo quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Theo báo cáo của Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh, trong năm 2023, tỉnh được cấp 3.124,6 triệu đồng (vốn ngân sách trung ương: 2.717 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển là 2.244 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 473 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh: 407,6 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư là 336,6 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 71 triệu đồng) để thực hiện Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hiện nay, Sở TT&TT đã tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng tại các xã trên địa bàn tỉnh (thuộc đối tượng của Chương trình) để thực hiện Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10 của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện hoàn thành./.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)