Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương MTQG về dân tộc tại Cần Thơ đạt yêu cầu kế hoạch

(Mic.gov.vn) - 

Theo Sở TT&TT thành phố Cần Thơ, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ được các cơ báo chí trung ương, địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tích cực thực hiện, đạt yêu cầu kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 

 ảnh-bai-2-cần-thơ.png

Sở TT&TT thành phố Cần Thơ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 2417/KH-STTTT ngày 29/11/2022 tuyên truyền thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 -2025.  Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo.

Kết quả, về công tác thông tin, tuyên truyền, Sở TT&TT thành phố đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện thực hiện thông tin, tuyên truyền.

Ngoài ra, thông qua các hình thức như Fanpage Facebook, Trang Thông tin điện tử, Tập san ngành của Sở TT&TT; Group Zalo Văn phòng đại diện báo chí và Phòng Văn hóa, thông tin các quận, huyện; báo cáo điểm báo hàng tuần, Sở TT&TT thành phố Cần Thơ đã kịp thời cung cấp nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo thành phố, Trung ương, 3 định hướng tuyên truyền để cơ quan báo, đài địa phương, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện tuyên tuyền có trọng tâm, trọng điểm về thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 09/09 quận, huyện thực hiện với thời lượng tuyên truyền khoảng 2.304 phút, với hơn 1.368 lượt văn bản tuyên truyền theo các nội dung, như: Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Công tác chăm lo đời sống, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số như: Hỗ trợ nhà ở, đất ở, cho vay phát triển sản xuất, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ khó khăn; Phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí; Chăm sóc sức khỏe, mua bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; Bảo tồn, đầu tư, giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng truyền thống trong đồng bào dân tộc thiếu số; Thực hiện chính sách đối với người có uy tín, đảm bảo an ninh trật tự trong đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiếu số…

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc; thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước cho đồng bào các dân tộc; qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập, góp phần cùng xây dựng, phát triển thành phố.

Nhìn chung, công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG về dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ được các cơ báo chí trung ương, địa phương, hệ thống thông tin cơ sở, tích cực thực hiện, đạt yêu cầu kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thời gian tới, Sở TT&TT thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn, phóng viên thường trú, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản có nội dung liên quan đến Kế hoạch của UBND thành phố Cần Thơ về thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới và Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, định hướng trong báo cáo điểm báo hàng tuần để các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử, qua Fanpage Facebook, tập san ngành TT&TT của Sở TT&TT các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về thực hiện công tác dân tộc…/.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)