Hơn 464 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk

(Mic.gov.vn) - 

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk về phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, sẽ có hơn 464 tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình này.


16.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)