Bình Phước: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2023, tỉnh đã quan tâm đầu tư, triển khai thực hiện toàn diện các dự án, tiểu dự án của chương trình, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao.


20232210-duy8.jpg

Ảnh minh họa

Trong đó, thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, với nguồn vốn được phân bổ là 13,158 tỉ đồng, Bình Phước đã thực hiện phục dựng lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’Tiêng tại huyện Bù Đăng và phục dựng 3 lễ hội khác tại huyện Bù Gia Mập và Lộc Ninh.

Cùng với đó, một số làng bản, buôn truyền thống phục vụ phát triển du lịch, mô hình văn hóa truyền thống được xây dựng; câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian được thành lập; thiết chế văn hóa, thể thao thôn được đầu tư; một số điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xây dựng; thực hiện hỗ trợ 2 điểm du lịch tại Bù Đăng và Bù Gia Mập và xây dựng 15 công trình văn hóa trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hà Mi

(Nguồn: bienphong.com.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)