Lai Châu: Bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 20/10, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


20232110-duy11.jpg

Ảnh minh họa

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nêu rõ: Sau nửa nhiệm kỳ, Lai Châu có 5/6 mục tiêu cụ thể được triển khai, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 13/13 dân tộc cư trú thành cộng đồng được bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp; xây dựng 2 hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể quốc gia đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; xây dựng 30/39 bộ sưu tập hiện vật của 10/13 dân tộc cư trú thành cộng đồng; có một sản phẩm du lịch bản Sin Suối Hồ đạt sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh.

Giai đoạn 2021-2023, Lai Châu đón gần 2 triệu lượt khách du lịch đến thăm, lưu trú tại tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 39,6%/năm (cao hơn mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra là 19,6 %); riêng năm 2023 ước thu hút khoảng 820 nghìn lượt khách. Tổng doanh thu từ năm 2021 đến hết tháng 6/2023 ước đạt 1.207 tỷ đồng.

Thời gian tới, Lai Châu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí ngân sách thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về văn hóa, du lịch; chú trọng liên kết, hợp tác trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận về các vấn đề: Nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong thế hệ trẻ; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian gắn với phát triển du lịch văn hóa, sinh thái trên địa bàn huyện Than Uyên.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án của tỉnh về phát triển văn hóa gắn với du lịch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; lựa chọn các giá trị văn hóa đặc sắc, tốt đẹp của các dân tộc xây dựng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có, độc đáo, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp./.

Việt Hoàng

(Nguồn:dantocmiennui.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)