Quảng Ngãi: Thiết lập hơn 50 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Theo Quyết định 1100/QĐ-UBND, ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh sách địa điểm thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh sẽ thiết lập 56 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại 5 huyện miền núi Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ và điểm ở xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành.


20231710-duy21.jpg

Ảnh minh họa

Điểm ứng dụng công nghệ thông tin được thiết lập tại nhà văn hóa, trụ sở ủy ban nhân dân các xã thuộc khu vực III, II, I theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Nghĩa Hành thực hiện các bước tiếp theo thực hiện thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có Quyết định số 769/QĐ-UBND phê duyệt lựa chọn loại phương tiện, hình thức, điều kiện và đối tượng nhận hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2025. Theo Quyết định này, mỗi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được cấp có thẩm quyền công nhận được hỗ trợ 01 điện thoại thông minh trong năm 2023. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ hằng năm cho UBND các huyện thực hiện Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh Quảng Ngãi có 61 xã thuộc 5 huyện miền núi và một số huyện đồng bằng với diện tích tự nhiên chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Theo kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi hiện còn 6 xã khu vực I, 3 xã khu vực II và 52 xã khu vực III. Trong 5 huyện miền núi có 2 địa phương Trà Bồng và Sơn Tây vẫn là huyện nghèo. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi là địa bàn khó khăn, kinh tế chậm phát triển, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. 

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch về thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đề ra mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá sản phẩm địa phương; nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong triển khai chương trình; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc...

Tâm An

(Nguồn: dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)