Một số kết quả nổi bật thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Thái Nguyên

(Mic.gov.vn) - 

Sau gần 03 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và với các chương trình, dự án đầu tư của tỉnh, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã đạt kết quả tích cực.


8.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)