Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình 1719 tại Sơn La đạt kết quả khả quan

(Mic.gov.vn) - 

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và những chương trình, kế hoạch triển khai kịp thời, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miến núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt được một số kết quả khả quan.


7.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)